mean


mean
{mi:n}
I. 1. посредствен, незначителен, слаб, скромен
no MEAN achievement значително постижение
to be no MEAN scholar добър/способен учен съм
the MEANest citizen най-скромният/обикновеният гражданин
2. беден, бедняшки, сиромашки, скромен
3. долен, подъл, безчестен
4. дребнав, тесногръд, ограничен
MEAN souls дребни души (ци)
5. скъпернически, стиснат
6. ам. разг. лош, зъл, жесток
7. ам. разг. виновен, гузен
8. ам. в лошо настроение, неразположен
9. ам. sl. отличен, изкусен
to play a MEAN guitar отличен китарист съм
II. a среден (и мат.)
MEANtime средно (слънчево) време
in the MEANtime/while междувременно
III. 1. среда, средина
the golden/happy MEAN златната среда
2. мат. средно число
3. pl с гл. в sing средство, начин, способ, средства
by MEANs of посредством, с, чрез
by all (manner of) MEANs непременно, на всяка цена, разбира се
by no (manner of) MEANs по никакъв начин
by any MEANs по какъвто и да е начин
by some MEANs or other по един или друг начин
a MEANs to an end начин/средства за постигане на определена цел
4. рl средства, състояние, богатство
the MEANs of production средствата за производство
MEANs test имотен ценз
man of MEANs заможен/състоятелен човек
to live within one's MEANs живея според средствата си, простирам се според чергата си
to live above/beyond one's MEANs живея не според средствата си
IV. 1. знача, означавам (за дума и пр.)
2. възнамерявам, имам намерение
he MEANs to succeed решен е да успее
he MEAN s no harm to anyone никому не мисли зло
to MEAN ill by someone имам лоши намерения спрямо някого, мисля някому злото
to MEAN kindly/well by someone имам добри намерения спрямо/желая доброто на някого
3. знача, означавам
it will MEAN working overtime това ще означава да работим извънредно
4. предназначавам, (предварително) определям, предопределям (for за)
I MEAN it to be used определил съм го за използуване
this present is meant for you този подарък е за теб
he was meant for a soldier имаше качества за войник, гласяха го за войник
5. искам да кажа, имам предвид, имам за цел, подразбирам
I MEAN to say искам да кажа (that)
I MEAN what I say говоря ceриозно, не се шегувам
what do you MEAN by (saying) that? какво искаш да кажеш с това? как смееш да кажеш такова нещо? I meant it/it was meant as a joke казах го на шега
you broke my best vase! -I didn't MEAN to ти счупи най-хубавата ми ваза! -без да искам
I didn't MEAN to hurt your feelings не съм искал да те обидя
I did not MEAN you нямах теб предвид
6. имам значение
от значение съм (to за)
* * *
{mi:n} a 1. посредствен, незначителен, слаб; скромен; no mean achie(2) {mi:n} а среден (и мат.); meantime средно (слънчево) време; in {3} {mi:n} n 1. среда, средина; the golden/happy mean златната сред{4} {mi:n} v (meant {ment}) 1. знача, означавам (за дума и пр.
* * *
среден; способ; стиснат; убог; тъкмя; скромен; скъпернически; слаб; сиромашки; ограничен; определям; опърпан; означавам; оскъден; посредствен; предназначавам; презрян; предопределям; бедня; беден; безчестен; възнамерявам; дрипав; глася; долен; дребнав; долнопробен; жесток; засрамен; знача; зъл; недостатъчен; начин; низък;
* * *
1. a means to an end начин/средства за постигане на определена цел 2. by all (manner of) means непременно, на всяка цена, разбира се 3. by any means по какъвто и да е начин 4. by means of посредством, с, чрез 5. by no (manner of) means по никакъв начин 6. by some means or other по един или друг начин 7. he mean s no harm to anyone никому не мисли зло 8. he means to succeed решен е да успее 9. he was meant for a soldier имаше качества за войник, гласяха го за войник 10. i did not mean you нямах теб предвид 11. i didn't mean to hurt your feelings не съм искал да те обидя 12. i mean it to be used определил съм го за използуване 13. i mean to say искам да кажа (that) 14. i mean what i say говоря ceриозно, не се шегувам 15. i. посредствен, незначителен, слаб, скромен 16. ii. a среден (и мат.) 17. iii. среда, средина 18. in the meantime/while междувременно 19. it will mean working overtime това ще означава да работим извънредно 20. iv. знача, означавам (за дума и пр.) 21. man of means заможен/състоятелен човек 22. mean souls дребни души (ци) 23. means test имотен ценз 24. meantime средно (слънчево) време 25. no mean achievement значително постижение 26. pl с гл. в sing средство, начин, способ, средства 27. the golden/happy mean златната среда 28. the meanest citizen най-скромният/обикновеният гражданин 29. the means of production средствата за производство 30. this present is meant for you този подарък е за теб 31. to be no mean scholar добър/способен учен съм 32. to live above/beyond one's means живея не според средствата си 33. to live within one's means живея според средствата си, простирам се според чергата си 34. to mean ill by someone имам лоши намерения спрямо някого, мисля някому злото 35. to mean kindly/well by someone имам добри намерения спрямо/желая доброто на някого 36. to play a mean guitar отличен китарист съм 37. what do you mean by (saying) that? какво искаш да кажеш с това? как смееш да кажеш такова нещо? i meant it/it was meant as a joke казах го на шега 38. you broke my best vase! -i didn't mean to ти счупи най-хубавата ми ваза! -без да искам 39. ам. sl. отличен, изкусен 40. ам. в лошо настроение, неразположен 41. ам. разг. виновен, гузен 42. ам. разг. лош, зъл, жесток 43. беден, бедняшки, сиромашки, скромен 44. възнамерявам, имам намерение 45. долен, подъл, безчестен 46. дребнав, тесногръд, ограничен 47. знача, означавам 48. имам значение 49. искам да кажа, имам предвид, имам за цел, подразбирам 50. мат. средно число 51. от значение съм (to за) 52. предназначавам, (предварително) определям, предопределям (for за) 53. рl средства, състояние, богатство 54. скъпернически, стиснат
* * *
mean [mi:n] I. adj 1. посредствен, оскъден, недостатъчен, скромен; слаб, обикновен; no \mean немалък, не какъв да е, не за изхвърляне; no \mean achievement немалко нещо; of no \mean ability много способен; the \meanest citizen последният бедняк; 2. беден, бедняшки, сиромашки, скромен, дрипав, опърпан; 3. долен, низък, безчестен, подъл, презрян, за презрение; 4. дребнав, тесногръд, ограничен; \mean souls дребни душици; a \mean trick мръсен номер; to take a \mean advantage of използвам по безчестен начин; to take a \mean revenge отмъщавам си по недостоен (подъл) начин; 5. скъпернически, стиснат, стислив, скръндзав; \mean about money (over money matters) който трепери над пара́та, цепи косъма (пара́та); 6. ам. разг. лош, зъл, жесток; 7. sl първокласен, много добър, отличен; she mixes a \mean coctail тя прави чудесни коктейли; 8. ам. разг. засрамен, гузен; \mean white ам. ист. безимотен бял човек; to feel \mean чувствам се зле (не особено добре); чувствам се посрамен, виновен; в лошо настроение съм ; II. mean adj среден (и мат.); \mean quantity, number средна величина (стойност), число; \mean line бисектриса; \mean proportional средно пропорционално; \mean time средно (слънчево) време; in the \mean time (while) между това, през това време, междувременно; III. n 1. среда, средина; the golden (happy) \mean златната среда; 2. мат. средно число; 3. pl (и = sing) средства, средство, начин, способ; by all (manner of) \means без оглед на средствата, по какъвто и да е начин, непременно; разбира се, моля; by no (manner of) \means по никакъв начин; никак, съвсем не; by any \means по какъвто и да е начин, с цената на всичко; by fair \means or foul с добро или със зло, по какъвто и да е начин, на всяка цена; by \means of посредством, с, чрез; by this (that) \means по този начин; by what \means? по какъв начин? как? \means of communication (conveyance, circulation, payment) съобщителни (превозни, оборотни, платежни) средства; \means to an end средства за постигане на някаква цел; 4. pl средства; състояние, богатство; \means of subsistence средства за прехрана (препитание, съществуване); \means test имотен ценз; a man of \means заможен (състоятелен) човек; to live within (beyond) o.'s \means живея според (над) средствата си; простирам се (не) според чергата си ; IV. mean v (meant [ment]) 1. знача, означавам (to); this \means nothing to him това не значи нищо за него; 2. възнамерявам, имам намерение, искам; to \mean business имам сериозни намерения; говоря сериозно; to \mean mischief имам лоши намерения: не предвещавам нищо хубаво; to \mean kindly (well) имам добри намерения, желая доброто (by); to \mean ill имам лоши намерения, желая злото (by); to \mean no offence не искам да обидя; I \mean him no harm желая му само добро; without \meaning без да искам; непреднамерено; 3. глася, тъкмя, предназначавам, (предварително) определям, предопределям (for); I \mean it to be used определил съм го да бъде употребявано; that is meant for you това се отнася за теб; this present is meant for you този подарък е за теб; this oil is meant for rubbing on the skin това масло е, за да се маже кожата с него; he was meant for a soldier гласяха го за (писано му било да бъде) военен; life is meant to be active смисълът на живота е в това да вършиш нещо; 4. искам да кажа, имам пред вид, подразбирам; I \mean to say искам да кажа (that); I \mean what I say говоря сериозно, не се шегувам; you do not \mean to say so! не думай! какво казваш! what do you \mean by that? какво искаш да кажеш с това? какво значи това? I did not \mean you нямах теб предвид; is this picture meant for me? аз ли съм този, който е изобразен на картината?

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Mean — Mean, a. [OE. mene, OF. meiien, F. moyen, fr. L. medianus that is in the middle, fr. medius; akin to E. mid. See {Mid}.] 1. Occupying a middle position; middle; being about midway between extremes. [1913 Webster] Being of middle age and a mean… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Mean — «Mean» Sencillo de Taylor Swift del álbum Speak Now Publicación 31 de marzo, 2011 Grabación 2010 Género(s) Country pop Duración 3:58 …   Wikipedia Español

 • mean# — mean adj Mean, ignoble, abject, sordid can all be applied to persons, their behavior, or the conditions in which they live with the meaning so low as to be out of keeping with human dignity or generally acceptable standards of human life or… …   New Dictionary of Synonyms

 • Mean — Mean, n. 1. That which is mean, or intermediate, between two extremes of place, time, or number; the middle point or place; middle rate or degree; mediocrity; medium; absence of extremes or excess; moderation; measure. [1913 Webster] But to speak …   The Collaborative International Dictionary of English

 • mean — mean1 [mēn] vt. meant [ment] meaning [ME menen < OE mænan, to mean, tell, complain, akin to Ger meinen, to have in mind, have as opinion < IE base * meino , opinion, intent > OIr mian, wish, desire] 1. to have in mind; intend; purpose… …   English World dictionary

 • Mean — (m[=e]n), a. [Compar. {Meaner} (m[=e]n [ e]r); superl. {Meanest}.] [OE. mene, AS. m[=ae]ne wicked; akin to m[=a]n, a., wicked, n., wickedness, OS. m[=e]n wickedness, OHG. mein, G. meineid perjury, Icel. mein harm, hurt, and perh. to AS.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • mean — 1. In the meaning ‘to intend’, mean can be followed by a to infinitive (when the speaker intends to do something: I meant to go), by an object + to infinitive (when the speaker intends someone else to do something: I meant you to go) and, more… …   Modern English usage

 • Méan — (homonymie) Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  France Méan est une ancienne commune française de la Loire Atlantique, aujourd hui intégrée à Saint Nazaire …   Wikipédia en Français

 • mean — Ⅰ. mean [1] ► VERB (past and past part. meant) 1) intend to express or refer to. 2) (of a word) have as its explanation in the same language or its equivalent in another language. 3) intend to occur or be the case. 4) have as a consequence. 5) …   English terms dictionary

 • Mean — (m[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Meant} (m[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Meaning}.] [OE. menen, AS. m[=ae]nan to recite, tell, intend, wish; akin to OS. m[=e]nian to have in mind, mean, D. meenen, G. meinen, OHG. meinan, Icel. meina, Sw. mena, Dan. mene …   The Collaborative International Dictionary of English

 • mean — [adj1] ungenerous close, greedy, mercenary, mingy, miserly, niggard, parsimonious, penny pinching*, penurious, rapacious, scrimpy, selfish, stingy, tight, tight fisted*; concept 334 Ant. generous, kind, unselfish mean [adj2] hostile, rude bad… …   New thesaurus


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.